Schemes and Programs

शासकीय आश्रम शाळा समुह योजना उद्देश व स्वरुप
स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालविण्यास अर्थसहाय्य
आदर्श आश्रमशाळा
एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा (केंद्र पुरस्कृत पब्लिक स्कूल)
 
आदिवासी शेतक-यांना विजपंप / तेलपंप पुरवठा करणे
केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट)
व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना (केंद्रपुरस्कृत योजना)
आदिम जमातीसाठी विकासाच्या योजना - केंद्रीय सहाय्य
 
अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी सेवायोजन नोंदणी
आदिवासी हस्तकला प्रदर्शन
आदिवासी पारंपारिक नृत्यस्पर्धा
वारली चित्रकला स्पर्धा योजना
तुषार ठिबक सिंचन योजना
शेळया मेढयांचा गट पुरवठा करणे
अवरुद्ध पाण्यात मत्स्य संवर्धन करणे
सहकार विभाग - वैयक्तिक लाभाच्या योजना व्याज अनुदान