कायदा , नियम आणि सूचना


क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 Notification RTS 02-08-2021 कायदा , नियम आणि सूचना 11/04/2023 1.81 PDF
2 Foreign Scholarship 2016-17001 कायदा , नियम आणि सूचना 04/05/2016 2.82 PDF
3 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम 2008 कायदा , नियम आणि सूचना 05/11/2015 13.54 PDF
4 महाराष्ट्र जन जातीच्या व्यक्तीची आर्थिक स्थिती(सुधारणे) अधीनियम १९७६ कायदा , नियम आणि सूचना 04/11/2015 0.78 PDF
5 अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम 2003 कायदा , नियम आणि सूचना 04/11/2015 2.11 PDF
6 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 कायदा , नियम आणि सूचना 02/11/2015 3.72 PDF
7 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम २००८ - शुध्दिपत्रक कायदा , नियम आणि सूचना 06/02/2008 0.06 PDF
8 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम 2008 कायदा , नियम आणि सूचना 01/01/2008 13.54 PDF
9 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम २००८ - अधिसूचना कायदा , नियम आणि सूचना 31/12/2007 0.02 PDF
10 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 कायदा , नियम आणि सूचना 02/01/2007 3.72 PDF
12