फील्ड अधिकारी

आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे दुरध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडीची यादी.

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव कार्यालयीन पत्ता अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम दुरध्वनी क्र. ई-मेल आयडी
1. आयुक्तालय, आदिवासी विकास, नाशिक आदिवासी विकास भवन, 1 ला मजला, राम गणेश गडकरी चौक, नाशिक- 422002 श्रीमती नयना गुंडे भा.प्र.से., आयुक्त 0253-2577510 ctd.nsk-mh@gov.in
2. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक आदिवासी विकास भवन, तळमजला, जुना आग्रा रोड, नाशिक श्री.संदीप गोलाईत, अपर आयुक्त 0253-2575816 atc.nsk-mh@gov.in
3. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे महानगर टेलीफोन निगम ली.मुंबई, वागळे इस्टेट यांचे कार्यालयीन आवार, रोड नं.16 टोयाटो शोरूम समोर, वागळे इस्टेट, ठाणे-400604 श्री.दिपककुमार मीना, भा.प्र.से., अपर आयुक्त 022-25823528 atc.thane-mh@gov.in
4. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर आदिवासी विकास भवन, गिरीपेठ नागपूर 440010 श्री. रविंद्र ठाकरे, भा.प्र.से., अपर आयुक्त 0712-2560127 atc.ngp-mh@gov.in
5. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती पोलीस आयुक्त कार्यालया जवळ टी बी हॉस्पीटलच्या मागे अमरावती श्री.सुरेश वानखेडे, अपर आयुक्त 0721-2553966 atc.amr-mh@gov.in
6. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक आदिवासी विकास भवन, पहिला मजला नाशिक 2 श्री. जितिन रहमान, भा.प्र.से., प्रकल्प अधिकारी 0253-2577410 poitdp.nsk-mh@gov.in
7. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण प्रशासकीय इमारत, कोल्हापुर फाटा, कळवण जि. नाशिक श्री. विशाल नरवाडे, प्रकल्प अधिकारी 02592-250101 poitdp.kalwan-mh@gov.in
8. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा शासकीय दुध डेअरीच्या मागे, शहादा रोड तळोदा जि. नंदुरबार 425413 श्री. मंदार पत्की, प्रकल्प अधिकारी 02567-232220 poitdp.taloda-mh@gov.in
9. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार शसकीय इमारत, नवापुर रोड, नंदुरबार 425 412 श्री. चंद्रकांत पवार, प्रकल्प अधिकारी 02564-210303 poitdp.ndb-mh@gov.in
10. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजूर शासकीय इमारत, राजुर ता.अकोले जि. अहमदनगर श्री.राजन पाटील, प्रकल्प अधिकारी 02424-251037 poitdp.rajur-mh@gov.in
11. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल सार्वनिक बांधकाम कंपाऊंड मध्ये, चोपडा रोड, यावल जि. जळगाव श्री. अरूण प्रभाकर पवार, प्रकल्प अधिकारी 02585-2161432 poitdp.yawal-mh@gov.in
12. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळे 105 अग्रवाल नगर, कोपरकर बिल्डींग जुना मालेगाव रोड, धुळे श्री. प्रमोद पाटील, प्रकल्प अधिकारी 02562-240955 poitdp.dhule-mh@gov.in
13. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू जनार्दन आर्केडे, इमारत संकुल डहाणु जि. पालघर श्रीमती संजिता मोहोपात्रा, भा.प्र.से., प्रकल्प अधिकारी 02528-222066 poitdp.dahanu-mh@gov.in
14. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार डहाणु नाशिक बायपास रोड, जव्हार जि.पालघर 401603 श्री प्रदिप पोळ प्रकल्प अधिकारी (अति. का.), 02520-222413 poitdp.jawhar-mh@gov.in
15. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापूर पहिला मजला धुमाळ रेसिडेन्सी, बिजांकुर हॉस्पिटलच्या बाजूला, गोठेघर, ता. शहापुर जि.ठाणे 421601 श्रीमती रंजना दाभाडे, प्रकल्प अधिकारी 02527-272157 poitdp.shahapur-mh@gov.in
16. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण औसरकर बिल्डींग, गादी कारखान्या च्या वरती, एमएसईबी ऑफिस समोर, पेण जि.रायगड श्री.शशीकला अहिरराव, प्रकल्प अधिकारी 02143-252417 poitdp.pen-mh@gov.in
17. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडगाव नविन प्रशासकीय इमारत, जुन्नर फाटा, घोडेगांव ता.आंबेगांव जि.पुणे श्री.बळवंत गायकवाड, प्रकल्प अधिकारी 02133-244266 poitdp.ghodegaon-mh@gov.in
18. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, मुंबई कस्तुरबा क्रॉस रोड नं.2, महानगर पालीका मराठी शाळा, नं. 2, सभागृह हॉल, बोरिवली श्री. अविनाश चव्हाण, प्रकल्प अधिकारी 022-28654023 poitdp.mum-mh@gov.in
19. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, सोलापूर पॅट नं 2 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, सोसायटी आर्कीटेक्ट कॉलेज जवळ मुकठा नका परिसर सोलापुर श्री. बळवंत गायकवाड (अति. का.), प्रकल्प अधिकारी 0217-2311600 poitdp.solapur-mh@gov.in
20. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी दिवाणी न्ययालया समोर, अमरावती रोड, धारणी जि. अमरावती श्री. अमोल मेतकर, प्रकल्प अधिकारी (अति. का.), 07226-224217 poitdp.dharni-mh@gov.in
21. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला महसुल भवन, न्यु राधा किसन प्लॉट, आग्रेसन भवनच्या समोर, अकोला जि. अकोला श्री. राजेंद्र हिवाळे, प्रकल्प अधिकारी 0724-2425068 poitdp.akola-mh@gov.in
22. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट गोकुंदा, रेल्वेगेट जवळ, किनवट जि. नांदेड श्रीमती नेहा भोसले, भा.प्र.से., प्रकल्प अधिकारी 02469-222015 poitdp.kinwat-mh@gov.in
23. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, औरंगाबाद ओरिएन्स टॉवर, आझाद चौका जवळ, सिडको एन-8 औरंगाबाद श्रीमती देवकन्या प्रशांत बोकडे, प्रकल्प अधिकारी 0240-248669 poitdp.abd-mh@gov.in
24. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा लोहार गल्ली, पांढरकवडा ता.केळापुर जि. यवतमाळ श्रीमती याशनी नागराजन, भा.प्र.से., प्रकल्प अधिकारी 07235-227436 poitdp.pkwada-mh@gov.in
25. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पुसद तलाव ले आऊट, बरखा टॉकिजच्या मागे, पुसद जि. यवतमाळ श्री.आत्माराम धाबे, प्रकल्प अधिकारी 07233-249546 poitdp.pusad-mh@gov.in
26. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी बस स्टॅण्ड जवळ, लमान दे1व मंदिरा जवळ कळमनुरी जि.हिंगोली श्री. छंदक लोखंडे , प्रकल्प अधिकारी 02455-230333 poitdp.knuri-mh@gov.in
27. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूर आदिवासी विकास भवन, तळमजला, गिरीपेठ अमरावती रोड, नागपुर श्री.नितीन वसंतराव इसोकर, प्रकल्प अधिकारी 0712-2560726 poitdp.ngp-mh@gov.in
28. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपुर प्रशासकीय भवन, पहिला माळा, बस स्टॅण्ड समोर चंद्रपुर श्री.मुरुगनंथम एम., भा.प्र.से., प्रकल्प अधिकारी 07172-251270 poitdp.chandrapur-mh@gov.in
29. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चिमुर प्रायमरी टिचर सोसायटी, चिमुर जि.चंद्रपुर श्री. निलय राठोड, प्रकल्प अधिकारी 07170-265524 poitdp.chimur-mh@gov.in
30. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी चिंचगड रोड, पोलीस स्टेशन जवळ, देवरी जि. गोंदिया श्री.विकास राचेलवार, प्रकल्प अधिकारी 07199-225144 poitdp.deori-mh@gov.in
31. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भंडारा श्री.आनंदराव वंजारी यांचे घरी, साई मंदिरा जवळ भंडारा जि. भंडारा श्री.निरज मोरे, प्रकल्प अधिकारी 07184-251233 poitdp.bhandara-mh@gov.in
32. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी रामपूर रोड, अहेरी, जि.गडचिरोली श्री.वैभव वाघमारे, भा.प्र.से. प्रकल्प अधिकारी 07133-272031 poitdp.aheri-mh@gov.in
33. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड आरेवाडा रोड, पोलीस स्टेशन जवळ, भामरागड, जि.गडचिरोली श्रीम. रोषणा चव्हाण (अति. का.) प्रकल्प अधिकारी 07134-266166 poitdp.bgad-mh@gov.in
34. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली एलआयसी ऑफीसजवळ, गडचिरोली, जि.गडचिरोली श्री. निलय राठोड (अति. का.) प्रकल्प अधिकारी 07132-222286 poitdp.gchiroli-mh@gov.in
35. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा जनता चौक, रामनगर, वर्धा, जि.वर्धा श्री.दिपककुमार हेडाऊ, प्रकल्प अधिकारी 07152-250773 poitdpwardha@gmail. com

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे दुरध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडीची यादी.

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव कार्यालयीन पत्ता अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम दुरध्वनी क्र. ई-मेल
1. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,28क्वीन्स गार्डन, पुणे -411001 डॉ.राजेंद्र भारुड, भा.प्र.से., आयुक्त 020-26362071 trti.mah@nic.in
2. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक आदिवासी विकास भवन, दुसरा मजला, जुना आग्रा रोड रोड, नाशिक श्री. किरण माळी, सह आयुक्त 0253-2577059 tcscnsk.mah@nic.in
3. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक-2 आदिवासी विकास भवन, दुसरा मजला, जुना आग्रा रोड रोड, नाशिक श्री.किरण माळी (अति.कार्य.) 0253-2577059 tcscnsk.mah@nic.in
4. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार दुध शितनीकरण, साक्री रोड, आरटीओ ऑफिस जवळ, नंदुरबार श्री.गिरीष सरोदे, सह आयुक्त 02564-210130 tcsc.ndb-mah@gov.in
5. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, धुळे सिंधुमाणिक, सर्व्हे क्र. 53 पैकी सी. स. क्र. 5252, एकवीरा देवी हायस्कुल समोर शारदानगर, विद्यानगर परिसर, देवपूर, धुळे 424005 श्री. गिरीष सरोदे, सह आयुक्त (अति.कार्य.) 02564-210130 tcsc.dhule.mah@gmail.com
6. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, ठाणे एमटीएनएल इमारत, 6 वा माळा,गणेश टॉकीजजवळ, चरई, ठाणे (प) 400 601 श्री.दिनकर पावरा, सह आयुक्त 022-25883503 tcsctha.mah@nic.in /
tcscthane@yahoo.com
7. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पालघर प्रशासकीय इमारत “अ” दुसरा मजला 202, 207, जिल्हाधिकारी मुख्यालय बोईसर रोड पालघर श्री.दिनकर पावरा (अति.कार्य.)   cvcpalghar2022@gmail.com
8. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे सी.विंग, पाचवा मजला, कपिल टॉवर्स, पुणे आर.टी.ओ.कार्यालयाशेजारी, संगम पुलाजवळ, पुणे 411 001 श्री.रामचंद्र सोनकवडे 020-26360026 tcscpune.mah@nic.in
9. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, अमरावती मा. राज्य माहिती आयोग कार्यालय समोर, सना बिल्डींग, चपराशीपुरा, अमरावती 445001 श्री.प्रीती बोंद्रे, सह आयुक्त 0721-2550991 tcscamr.mah@nic.in
10. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, यवतमाळ साई उत्तम व्हिला, घर क्र. 3, रंगोली ग्राऊंडजवळ, शास्त्रीनगर, यवतमाळ 445001 श्री. मानेज चव्हाण, सह आयुक्त. 0721-2550991 tcscyatmal@gmail.com
11. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र -तपासणी समिती, औरंगाबाद प्लॉट नं 10,सेक्टर ई-.1, सेंट लॉरेंन्स हायस्कुल, ऑपझिट सिडको बस स्टण्ड जवळ, औरंगाबाद श्रीम.संगिता चव्हाण (अति.कार्य.) 0240-2362901 tcscaur.mah@nic.in
12. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट (मुख्यालय औरंगाबाद) प्लॉट क्र. 4, सेक्टर सी-1, टाऊन सेंटर, सारस्वत बँकेजवळ, सिडको, औरंगाबाद 431003 श्री. दिनेश तिडके, सह आयुक्त 0240-2362901 tcskin.mah@gmail.com
13. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर आदिवासी विकास भवन, दुसरा माळा, आरटीओ कार्यालयासमोर, गिरी पेठ नागपूर श्री. बबिता गिरी, सह आयुक्त 0712-2560031 tcscnagpur@gmail.com / tcscngp.maharashtra@gov.in
14. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गोंदिया. जिल्हाधिकारी कार्यालय, दुसरा माळा, कक्ष क्र. 214, गोंदिया 441614 श्रीम. अमिता पिल्लेवार, सह आयुक्त 0712-2560031 tcscgondia@gmail.com
15. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती,गडचिरोली जिल्हा परिषद कॉलनी, कॉम्प्लेक्स, गडचिरोली 442 605 श्री.जितेंद्र चौधरी, सह आयुक्त 07132-223179 tcscgad@yahoo.in
16. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, चंद्रपूर एस. लॉ. कॉलेजच्या मागे, डॉ. ए.पी. पिल्लई, आय. टी. आय. कॉलेजच्यासमोर दुसरा माळा, ताडोबा रोड, तुकूम, चंद्रपूर 442401 श्री. विनोद पाटील, सह आयुक्त 07132-223179 cvcchandrapur@gmail.com

 

Addresses

 

Tribal Research and Training Institute, pune

jurisdiction : Maharashtra State

Address : 28, Queens Garden, pune-411 001

Phone : 020-2636 2071, 020-2636 0941, 020-2633 2680

Fax : 020-26360 026

Email : trti.mah@nic.in

Amravati

jurisdiction : Amravati Division

Districts : 1. Akola 2. Amravati 3. Buldhana 4. Washim 5. Yavatmal

Address : Deshmukh Building, Morshi Road, Irwin Chawk, Amravati-444 605

Phone & Fax : 0721-2550991

Aurangabad

jurisdiction : Aurangabad Division

Districts : 1. : Aurangabad 2. Hingolii 3. Parbhani 4. Jalna 5. Nanded 6. Beed 7. Latur 8. Osmanabad

Address Kashmira Bhavan, Station Road, Aurangabad -431 001

Phone & Fax : 0240-2362901

Email : tcscaur.mah@nic.in

Gadchiroli

jurisdiction : part of Nagpur Division

Districts : 1. Gadchiroli 2. Chandrapur  Address : Zilla parishad Colony, Complex, Gadchiroli 442605

Phone & Fax : 07132-223179

Nagpur

jurisdiction : part of Nagpur Division Districts : 1. Nagpur 2. Wardha 3. Bhandara 4. Gondia

Address : Adiwasi vikas Bhavan,Giri peth, Nagpur-440 010

Phone & Fax : 0712-2560 031

Nandurbar

jurisdiction : part of Nashikl Division

Districts : 1. Dhule 2. Nandurbar 3.Jalgaon

  Address : Milk Chilling Plant Building, Near RTO, sakri Road, Nandurbar 425412

Phone & Fax : 02564-210130

Nashik

jurisdiction : part of Nashik Division Districts : 1. Nashik 2. Ahmadnagar Address : Adiwasi Vikas Bhavan, Old Agra Road, Nashik 422 002

Phone & Fax : 0253 2577053

Pune

jurisdiction : pune Division

 Districts : 1.Pune 2. Satara 3. Sangli 4. Solapur 5. Kolhapur

Address : 28, Queens Garden, pune-411 001

Phone: 020-26361962

 Fax : 020-2636 0026

Thane

jurisdiction :  Kokan Division

Districts : 1. Thane 2. Mumbai 3. Mumbai- Sub Urban District 4. Raigad 5. Ratnagiri 6. Sindhudurg

Address : Vartak nagat prabhag samiti karlaya, vartaknagar thane 400 606

Phone & Fax : 022 2588 3503