विषय सूची

 

 

कार्यासन

कार्यासनाकडे सोपविण्यात आलेले विषय

 

 

कार्यासन

1

आस्थापना

(खुद्द)

 

 

(कार्यासन-18 मधील चतुर्थश्रेणी ची आस्थापना विलीन करुन)

1) सामान्य प्रशासन विभाग (फक्त आस्थापना/सेवा विषयक बाबी)

2) आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) ची आस्थापना विषयक बाबी,

3) रचना व कार्यपध्दती संबंधिच्या सर्व बाबी,

4) आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या गट-अ ते गट-ड अधिकारी / कर्मचारी यांच्या आस्थापना / सेवाविषयक (नियुक्ती, पदोन्नती, बदल्या, रजा, शिस्तभंगविषयक कारवाई इत्यादी) तसेच, प्रशासकीय बाबीसंबंधीची प्रकरणे,

5) आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या गट-अ ते गट-ड अधिकारी / कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालाचे संस्करण व जतन,

6) सेवानिवृत्तीची अंतिम रक्कम प्रदान (सेवानिवृत्ती प्रकरणे) कारणे/ गटविमा विषयक बाबी,

7) अस्थायी पदांना मुदतवाढ/ अस्थायी पदे स्थायी करणे/पदांचा आढावा,

8) विभागाचे अधिकारी / कर्मचारी यांची वेतन निश्चिती व अनुषंगिक बाबी,

9) सर्व प्रकारचे अग्रीमे मंजुर करणे, (घरबांधणी अग्रिम, मोटार वाहन अग्रिम, संगणक अग्रिम तसेच, भविष्य निर्वाह निधीतून द्यावयाची अग्रिमे ),

10) अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता विषयक बाबी,

11) अधिकारी/कर्मचा-यांच्या वयाच्या 50-55 वर्षाच्या पुढे त्यांच्या सेवा चालू ठेवण्याबाबतच्या पुनर्विलोकन विषयक बाबी,

12) चतुर्थश्रेणी /वाहन चालकांचा अतिकालीक भत्ता /धुलाई भत्ता / गणवेश,

13) आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) ची नवीन वाहने खरेदी व वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती,

14) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग / जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत बृहन्मुंबईतील नोकर भरतीच्या वेळी परिक्षेसाठी / मुलाखतीसाठी अधिकारी/ कर्मचारी पाठविणे,

15) आदिवासी विकास विभागाच्या (खुद्द) चे अधिकारी/कर्मचा-यांच्या विभागीय परिक्षा,

16) आदिवासी विकास विभागाच्या खुद्द आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांची वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे,

17) आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी पाठविणे,

18) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

कार्यासन रो खशा खा

1) आदिवासी विकास विभागाशी संबधित रोखीचे व्यवहार व लेखा विषयक बाबी,

2) आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सर्व प्रकारची देयके तयार करणे व त्यांचे प्रदान करणे

3) अधिकारी /कर्मचा-यांची सेवापुस्तके परिरक्षण / अद्ययावतीकरण/ डिजीटल तयार करणे,

4) भविष्य निर्वाह निधी विषयक बाबी,

5) वेतन, भत्ते, कार्यालयीन खर्च, इत्यादीचे वार्षिक /आठमाही सुधारित अंदाजपत्रक तयार करणे, खर्चाचा ताळमेळ, लेखा परिक्षण विषयक बाबी,

6) स्वग्राम घोषणा स्वीकृत करणे व त्याची सेवापुस्तकात नोंद घेणे,

7) आदिवासी विकास विभागाच्या (खुद्द) महालेखापालांनी नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालणे,

8) नामनिर्देशने स्विकृत करणे व त्याची सेवापुस्तकात नोंद घेणे,

9) अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या आयकर विषयक बाबी.

 

 

कार्यासन

2 विनियोजन लेखे

 

1) नियंत्रक व लेखा परिक्षक यांच्या अहवालातील विनियोजन लेखे, लोकलेखा समितीला माहिती देणे व शिफारशीवर कार्यवाही करणे,

2) महालेखापालांकडून आलेल्या स्थानिक कार्यालयाच्या लेखा परिक्षण निरिक्षण अहवालाची प्रकरणे,

3) महालेखापालांकडून प्राप्त होणारे लेखा परिक्षण प्रमाणपत्राचे जतन करणे,

4) लोकलेखा समिती विषयक कामे,

5) भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांच्या अहवालामध्ये समाविष्ट केलेल्या परिच्छेदाबाबत क्षेत्रीय कार्यालयाकडून माहिती प्राप्त करुन देणे,

6) महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त होणारा मासिक खर्चाचा अहवाल व त्याअनुषंगाने बाबी तसेच खर्चाचा ताळमेळ,

7) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे .

 

कार्यासन

3

 

(सन 2012 च्या विषय सूचीतील का.7 मधील विषय विलीन करुन)

1) सहकार पणन व वस्त्रोउद्योग विभागासंबंधीत सर्व बाबी,

2) अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागासंबंधी सर्व बाबी,

3) उद्योग उर्जा व कामगार विभागासंबंधी सर्व बाबी,

4) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय,

5) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक आणि शबरी वित्त व विकास महामंडळ यांच्याकरीता नवीन वाहन खरेदी, वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती,

6) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक आणि शबरी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या वित्तीय व इतर प्रकारच्या बाबी (आस्थापना विषयक बाबी वगळून),

7) महाराष्ट्र जनजाती अर्थिक स्थिती सुधारणा कायदा 1976 खालील सर्व बाबी,

8) धान्यकोष योजना, खावटी कर्ज योजना,

9) एकाधिकार खरेदी योजना, एकाधिकार गवत खरेदी योजना, व तत्संबंधिच्या खरेदी योजना,

10) आदिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था योजना/ विविध कार्यकारी सहकारी संस्था,

11) गौण वनोपज खरेदी योजनेविषयक बाबी,

12) विभाग संलग्न स्थायी समितीचे कामकाज हाताळणे,

13) जनजाती सल्लागार परिषदेबाबतच्या सर्व बाबी,

14) प्रकल्प स्तरीय नियोजन आढावा समितीचे कामकाज पहाणे,

15) वरील बाबी संबंधिची न्यायालयीन प्रकरणे.

कार्यासन

4

विधी कक्ष

विधीसंबंधी कामकाज

विभागातील सर्व कार्यासनातील विधी विषयक / न्यायालयीन प्रकरणे या बाबी

 

 

 

कार्यासन

5

1) सार्वजनिक बांधकाम विभागासंबंधी सर्व बाबी,

2) जलसंपदा विभागासंबंधीत सर्व बाबी,

3) जलसंधारण विभागासंबंधीत सर्व बाबी,

4) सांस्कृतिक कार्य व पर्यटन विभागासंबंधीत सर्व बाबी,

5) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय,

6) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांना केंद्रीय अनुदान (केंद्र पुरस्कृत योजना) याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्यानुषंगाने केंद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे इत्यादी,

7) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या योजना,

8) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबविल्या जाणा-या सेवातंर्गत व अन्य प्रशिक्षण योजना,

9) आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारती/ गोडाऊन/ अधिकारी/कर्मचारी यांची निवासस्थाने/ प्रशिक्षण केंद्रे/ शासकीय वस्तीगृहे इत्यादींचे भूसंपादन व त्यांचे बांधकाम, देखभाल व दुरुस्ती , परिरक्षण (आश्रमशाळा वगळून),

10) बेंचमार्क सर्व्हे,

11) आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मुल्यमापन,

12) आदिवासी विकास योजनांची प्रसिध्दी पुस्तके छपाई/ भिंती पत्रके/ पोस्टर इत्यादी सह प्रसिध्दी देणे,

13) सेवा हमी कायदा,

14) आदिवासी भवन / सांस्कृतीक संकुल बांधणे,

15) नागरिकांची सनद.

16) राष्ट्रीय कार्यक्रमाअंतर्गत मेळावे, महोत्सव, (सांस्कृतिक कार्यक्रम)

17) राष्ट्रीय कार्यक्रम/मेळावे यासाठी केद्रीय अनुदान, याबाबत केद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्या अनुषंगाने केद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे इत्यादी,

18) वार्षीक फलश्रूती अहवाल (KRA) संबंधी कामकाज,

19) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

 

 

कार्यासन

6

अर्थसंकल्प शाखा नियोजन

1) नियोजन विभागासंबंधी सर्व बाबी (रोजगार हमी योजना वगळून),

2) पंचवार्षीक आदिवासी उपयोजनांची आखणी करणे, नियतव्यय निश्चीत करणे,

3) वार्षीक आदिवासी उपयोजनेची आखणी करणे व नियतव्यय निश्चीत करणे (जिल्हा वार्षीक योजनेसह),

4) पंचवार्षीक / वार्षीक योजनेंसंबंधी माहिती वेळोवेळी नियोजन विभागाला पुरविणे,

5) आदिवासी उपयोजनेसंबंधी तसेच पंचवार्षीक / वार्षीक योजनेसंबंधी योजना आयोग / केंद्र शासनाशी पत्र व्यवहार करणे,

6) आदिवासी उपयोजनेशी विविध स्तरावरील तरतूदी व खर्च यांची विकासशीर्षनिहाय व जिल्हानिहाय माहिती गोळा करणे,

7) वैधानिक विकास मंडळ निहाय नियतव्यय, राज्यस्तर व राज्यपुल, अनुशेष (राज्यपालांच्या अनुदेशासह) इ. संबंधिच्या बाबी हाताळणे, आदिवासी उपयोजनेचे मुल्यमापन व संनियंत्रण,

8) सर्व प्रकारच्या सांख्यिकी माहितीचे संकलन,

9) वित्त आयोग,

10) विशेष कृती कार्यक्रम / विविध विकास पॅकेज,

11) कार्यक्रम अंदाजपत्रक,

12) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

कार्यासन

6अ

अर्थसंकल्प शाखा

(नवीन कार्यासन निर्माण करुन)

1) वित्त विभागासंबंधी सर्व बाबी,

2) अर्थसंकल्प विषयक सर्व कामकाज, मासिक निधी वितरण (BDS), Cash flow पुनर्विनियोजन प्रस्ताव,

3) मागासवर्गीयांचे कल्याण / योजनांचे संनियंत्रण,

4) आदिवासी उपयोजनांची तरतुद व खर्च विकास शिर्ष / लेखाशिर्षनिहाय ठेवणे,

5) राज्यपालांच्या अभिभाषणांविषयक कार्यवाही,

6) वित्त मंत्र्यांचे अभिभाषण तयार करणे / दुरुस्त्या इत्यादी,

7) केळकर समिती संबंधी कामकाज,

8) कपात सूचना,पुनर्विलोकन प्रस्ताव,

9) कार्यक्रम अंदाजपत्रक समन्वयाचे काम,

10) अंदाज समिती विषयक कामे,

11) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे .

 

 

कार्यासन

7

[ सन 2012 च्या विषय सूचीतील का.15 मधील विषय विभागीय चौकशी (क्षेत्रीय)]

1) सामान्य प्रशासन विभागासंबंधी सर्व बाबी (खुद्द आस्थापना विषयक बाबी वगळून)

2)आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालयांकरीता नवीन वाहनांची खरेदी करणे तसेच वाहनाची देखभाल व दुरुस्ती विषयक बाबी ( आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सर्व अप्पर आयुक्त, सर्व प्रकल्प कार्यालये),

3) वाहन आढावा (आदिवासी विकास खुद्द/क्षेत्रिय) समन्वय,

4) आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील अधिकारी /कर्मचारी यांचे वैद्यकीय खर्चांच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे (आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक, सर्व अप्पर आयुक्त, सर्व प्रकल्प कार्यालये, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या),

5) शासकीय वसतीगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे,

6) शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे,

7) आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवरील आयुक्त, आदिवासी विकास, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या, सर्व अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, व सर्व प्रकल्प स्तरावरील गट अ ते ड संवर्गातील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या शिस्तभंग विषयक सर्व बाबी. (आश्रमशाळा व वसतीगृहातील लिपीक व वसतीगृहातील गृहपाल यांच्यासह) ,

8) क्षेत्रीय अधिकाऱ्‍यांच्या वयाच्या 50/55 वर्षानंतर सेवा चालू ठेवण्याबाबतच्या पुनर्विलोकना विषयक बाबी,

9) क्षेत्रीय कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ व अस्थायी पदांचे स्थायीकरण,

10) मानीव दिनांकाची प्रकरणे/ सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी मंजुरीची प्रकरणे,

11) अन्य शासकीय सेवेतील आदिवासी कर्मचा-यांचे हितसंबंध राखणे व त्याबाबतच्या तक्रारी हाताळणे,

12) वरील बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.

कार्यासन

8

1) महिला व बाल विकास विभागांसंबंधीत सर्व बाबी,

2) वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागासंबंधित सर्व बाबी,

3) सार्वजनिक आरोग्य विभागासंबंधित सर्व बाबी,

4) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय,

5) नवसंजीवन योजना समन्वय व संनियत्रंण,

6) ग्रेड 3 व 4 च्या बालकांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर पालकास मजुरी देण्याची योजना,

7) भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना

8) महिला बचत गट/ बालवाड्या / पाळणाघरे,

9) आदिवासी उत्थान कार्यक्रम,

10) कन्यादान योजना,

11) राज्यपालांच्या कार्यालयातील आदिवासी कक्ष व अनुषंगिक बाबी,

12) वरील बाबतची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

कार्यासन

9

( सन 2012 च्या विषय सूचीतील कार्या. १७ चे विषय विलीन करुन)

1) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाशी संबंधित बाबी,

2) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासंबंधीत सर्व बाबी,

3) कृषी व पदुम विभागासंदर्भात सर्व बाबी,

4) कौशल्य विकास कार्यक्रम व अन्य रोजगार व स्वयंरोजगार विषयक योजना

5) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय,

6) दुधाळ जनावरांचे वाटप योजना,

7) जन उत्कर्ष (बायफ) कार्यक्रम,

8) ठक्कर बाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम योजना,

9) विज पंप व तेल पंप योजना, पी.व्ही.सी. पाईप योजना,

10) सैनिक/पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना,

11) हवाई सुदंरी व हॉस्पिटॅलिटी प्रशिक्षण योजना,

12) न्युक्लीयस बजेट यजनाचे नियोजन, अंदाज पत्रक व संनियत्रण इ. बाबी,

13) प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणे. (MPSC/UPSC व इतर स्पर्धा परिक्षण इत्यादी ),

14) व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणे/व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रासाठी केंद्रिय अनुदान याबाबतचा प्रस्ताव केद्र शासनाकडे पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे. उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे. इत्यादी,

15) वरील बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

कार्यासन

10

1) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण विषयक धोरणात्मक) सर्व बाबी,

2) अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देणे आणि तपासणे व या बाबतचा अधिनियम - 2000 व नियम- 2003,

3) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या निर्णयावरील अपीलीय बाबी,

4) अनुसूचित जमातीचे वर्गीकरण,

5) अनुसूचित जमातीच्या यादीत नवीन जमातीचा अंतर्भाव करणे / वगळणे,

6) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या व त्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे इत्यादी सर्व बाबी.(आस्थापना विषयक बाबी वगळून),

7) नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची निर्मिती, यासाठी पदांची निर्मिती. समित्या संबंधी सर्व धोरणात्मक बाबी,

8) समित्यांचे बळकटीकरण, समित्यांना मुलभूत / अद्यावत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे (संगणकीकरण, नवीन वाहन खरेदी व वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती इत्यादी सर्व बाबी),

9) समित्यांवरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कामकाज व निर्णय विषयक तक्रारी व त्याची प्राथमिक चौकशी करण्याची कार्यवाही,

10) अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण विषयक सर्व बाबी,

11) खोट्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र विषयक तक्रारी व चौकशी,

12) उपरोक्त बाबतची सर्व न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

कार्यासन

11

1) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग संबधीत सर्व बाबी,

2) सेवाभावी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या आदिवासी आश्रमशाळांना मंजुरी / वर्गवाढ / श्रेणीवाढ / अनुदान / इमारत अनुदान / दरवाढ इत्यादी सर्व बाबी,

3) अनुदानित आश्रमशाळा व्यवस्थापना विरुध्दच्या तक्रारीबाबत कार्यवाही करणे,

4) मान्यता रद्द केलेल्या अनुदानित आश्रमशाळातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्‍यांचे अन्य आश्रमशाळात समायोजन,

5) अनुदानित आश्रमशाळातील कर्मचाऱ्‍यांच्या वेतनासह सेवाविषयक सर्व बाबी,

6) अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे,

7) अनुदानित आश्रमशाळांच्या मान्यता रद्द करणे याबाबतची अपीले व पुनर्विलोकनाची अपीले / पुनर्निरीक्षण अर्ज इत्यादी चे कामकाज,

8) आश्रमशाळा संहिता, दुरुस्त्या इत्यादी सर्व बाबी,

9) आदिवासी विद्यार्थींनीच्या उपस्थितीमधील गळती थांबविण्यासाठी उपस्थिती भत्ता,

10) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज.

कार्यासन

12

1) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग संबधीत सर्व बाबी,

2) आदिवासी मुलांमुलीसाठी वसतीगृहे सुरु करणे, त्यांचे व्यवस्थापन /देखभाल/ परिरक्षण, प्रवेश पध्दती विषयक सर्व बाबी,

3) शासकीय वसतीगृहातील कर्मचाऱ्‍यांच्या आस्थापना/ सेवाविषयक सर्व बाबी (गृहपाल व लिपीक संवर्गातील सर्व पद वगळून),

4) वसतीगृहातील सोयी सुविधा/ व्यवस्थापनाबाबतच्या तक्रारी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी याबाबतची चौकशीची कार्यवाही,

5) वैद्यकीय / अभियांत्रीकी महाविद्यालयांच्या वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता प्रदान करणे, शिष्यवृत्त्या, विद्या वेतन, परिक्षण फी सवलत इत्यादी,

6) व्यवसायीक अभ्यासक्रमांना जोडण्यात आलेल्या वस्तीगृहामध्ये राहणा-या आदिवासी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता,

7) व्यवसायिक शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती,

8) क्रिडा प्रबोधिनीची स्थापना करणे,

9) शिष्यवृत्त्या, विद्यावेतन, परिक्षण फी सवलती इत्यादी (केंद्र पुरस्कृत योजनांसह),

10) भारत सरकार शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना तसेच अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींकरीता परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना,

11) सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पुर्व माध्यमिक/माध्यमिक शिष्यवृत्तीची योजना,

12) भांडार पडताळणी (शासकीय वसतीगृह) निरीक्षण अहवालांवर कार्यवाही करणे,

13) नामांकित शाळेमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे,

14) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

 

कार्यासन

13

1) शासकीय आश्रमशाळा मंजुरी, वर्गवाढ व श्रेणीवाढ विषयक व धोरणात्मक सर्व बाबी,

2) शासकीय आश्रमशाळा, इमारत बांधकाम, भुसंपादन, परिरक्षण, देखभाल व दुरुस्ती,

3) आश्रमशाळा समूहासाठी इमारती बांधणे, (केंद्र पुरस्कृत योजना) केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे, केंद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती/खर्चाचा अहवाल/ उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे इत्यादि,

4) आदर्श आश्रमशाळा विषयी धोरणात्मक सर्व बाबी,

5) एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शीएल स्कुल स्थापना, सनियंत्रण (EMRS) ची बांधकामे/ आस्थापना,

6) शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, अन्नधान्य व इतर वस्तुंच्या पुरवठयाबाबतच्या सर्व धोरणात्मक बाबी व याबाबतच्या तक्रारी,

7) शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या आस्थापना/सेवाविषयक सर्व बाबी (भरती सेवानियम पदोन्नती वेतनश्रेणी या बाबी वगळून) (लिपीक संवर्ग पदे वगळून),

8) शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या गैरव्यवस्थापन / गैरव्यवहार/ गैरवर्तन इत्यादी बाबतच्या तक्रारी, चौकशी व सेवाविषयक अनुषंगिक सर्व बाबी,

9) शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्‍यांचा आकृतीबंध, पदनिर्मिती विद्यार्थी व कर्मचारी समायोजन याबाबतच्या धोरणात्मक सर्व बाबी,

10) शासकीय आश्रमशाळांना सोयी सुविधा पुरविणे, व्यवस्थापन, इमारती याबाबतच्या तक्रारी व अन्य सर्व बाबी,

11) भांडार पडताळणी (शासकीय आश्रमशाळा) निरीक्षण अहवालांवर कार्यवाही करणे,

12) उपरोक्त बाबतची न्यायालयीन प्रकरणे.

कार्यासन

14

(कार्यासन -7 चे विषय विलीन करुन)

1) रोजगार हमी योजनेसंबंधीत सर्व बाबी,

2) पर्यावरण विभागासंबंधीत सर्व बाबी,

3) महसूल व वन विभागासंबंधी सर्व बाबी,

4) मदत व पुनर्वसन विभागासंबंधी सर्व बाबी,

5) अल्पसंख्याक विकास विभागास्ंबधित सर्व बाबी,

6) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय,

7) आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभीमान योजना,

8) अनुसूचित क्षेत्र माडा/मिनी माडा/ गावे जोडणे /वगळणे /अतिदुर्गम गावे घोषीत करणे,

9) अनुसूचित क्षेत्राचा वार्षीक प्रशासकीय अहवाल,

10) आदिवासी सेवक पुरस्कार,

11) सेवाभावी संस्थाचा आदिवासी विकास कार्यात सहभाग(अनुदानित आश्रमशाळा वगळून),

12) अनु. जमाती व इतर वन निवासी (वनाधिका-यांच्या मान्यता) कायदा 2006 व तद्नुषंगीक बाबी,

13) राज्य माहिती आयोग,

14) माहितीचा अधिकार आधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती वेळोवेळी अद्यावत करणे व वेबसाईट वर प्रसिध्द करणे,

15) माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अतंर्गत माहिती आयोगास मासिक अहवाल पाठविणे, जनमाहिती अधिका-यांच्या नियुक्त्या करणे,

16) माहितीच्या अधिकाराचे समन्वय तसेच एकापेक्ष अधिक जनमाहिती अधिकारी त्याचप्रमाणे विभागाशी संबंधित नसलेल्या बाबींवरील माहिती मागण्याबाबतच्या अर्जावर कार्यवाही करणे,

17) उपरोक्त बाबतची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

 

कार्यासन

15

(क्षेत्रीय आस्थापना)

 

(क्षेत्रीय विभागीय चौकशी विषय वगळून )

1) सामान्य प्रशासन विभागासंबंधी सर्व बाबी, ( क्षेत्रीय कार्यालयाशी संबंधित बाबी)

2) आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवरील आयुक्त, आदिवासी विकास, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या, सर्व अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, व सर्व प्रकल्प स्तरावरील गट अ ते ड संवर्गातील अधिकारी / कर्मचा-यांच्या आस्थापना / सेवाविषयक/ बाबी. (आश्रमशाळा व वसतीगृहातील लिपीक व वसतीगृहातील गृहपाल यांच्यासह),

3) सेवाप्रवेश नियम तयार करणे व त्या अनुषंगीक बाबी/ सेवायोजन व नोकरभरती विषयक सर्व बाबी, (शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसह)

4) अ.क्र. 2 मध्ये नमुद कार्यालयातील अधिका-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र देणे इत्यादी,

5) अ.क्र.2 मधील नमुद कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचा-यांच्या विभागीय परीक्षा/ वेतन निश्चीती व आगाऊ वेतनवाढीची प्रकरणे,

6) नोकरभरतीच्या वेळी मुलाखतीसाठी / परीक्षासाठी अधिकारी पाठविणे (बृहन्मुंबई बाहेरील),

7) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक आणि शबरी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या सेवा/आस्थापनाविषयक बाबी,

8) आदिवासी विकास सेवेतील गट-अ/ब संवर्गातील पदोन्नत्या/सरळसेवा भरती / बदल्या,

9) राज्य प्रशिक्षण धोरण व अनुषंगिक बाबी/आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविणे,

10) प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करणे,

11) आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवरील गट "अ" व "ब" अधिकाऱ्यांच्या सेवा जेष्ठता याद्या निश्चित करणे/प्रसिद्ध करणे,

12) उपरोक्त बाबतची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

कार्यासन

16

(समन्वय कक्ष)

1) सामान्य प्रशासन विभागासंबंधी सर्व बाबी, (आस्थापना/ सेवा विषयक बाबी वगळून)

2) संसदीय कार्यविभाग संबंधित सर्व बाबी,

3) विशेष कार्य कक्षाकडून प्राप्त होणा-या संदर्भाचे समन्वय,

4) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या कामकाजाचे समन्वय व इतर अनुषंगीक बाबी. (तारांकित/अतांराकित प्रश्न, लक्ष वेधी सुचना, ठराव, अर्धा तास चर्चा, स्थगन प्रस्ताव व इतर तत्सम बाबी),

5) अनुसूचित जाती /जमाती आयोगाशी संबंधित कामकाजाच्या सर्व बाबी,

6) तक्रार निवारण पोर्टल /आपले सरकार बाबत सर्व बाबी

7) विधानमंडळ समित्यांबाबत (अदांज समिती व लोकलेखा समिती वगळून) कार्यवाही व समन्वय,

8) लोकआयुक्त/उपलोक आयुक्त यांच्याकडील संदर्भाचे समन्वय,

9) दत्ताधिकार समिती,

10) केंद्र शासनाच्या अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचा अभ्यासगट/संसदीय समित्यांचे दौरे, पंचायतराज समिती इत्यादी अनुषंगीक बाबतची प्रकरणे,

11) राज्यपालांचे दौरे व बैठका यांचा समन्वय,

12) राजशिष्टाचार विषयक बाबी,

13) आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित इतर राज्यातील आमदारांचे दौरे/ महत्वाच्या व्यक्तींचे दौरे, याबाबची व्यवस्था व समन्वय,

14) मा. मुख्य सचिव व त्यापेक्षा वरीष्ठ पातळीवरील बैठकांचे आयोजन व समन्वय,

15)विभागातील सचिव / प्रधान सचिव / अ.मु.स.  यांची सचिव समन्वय समिती,

16) या यादीनुसार अन्य कुठल्याही कार्यसनाला वाटप न झालेला व भविष्यात उद्भवणारा विषय,

17) आदिवासी विकास विभागातील सर्व प्रकारच्या संकिर्ण बाबी,

18) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे .

 

 

 

 

कार्यासन

17

1) गृह विभागासंबंधी सर्व बाबी,

2) गृह निर्माण विभागासंबंधी सर्व बाबी,

3) नगर विकास विभागासंबधी सर्व बाबी,

4) ग्राम विकास विभागासंबधी सर्व बाबी,

5) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाशी संबंधित सर्व बाबी,

6) उपरोक्त विभागांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे समन्वय,

7) केंद्र शासनाचा वीस कलमी कार्यक्रम,

8) शबरी घरकुल योजना (आदिवासी /आदिम जमाती),

9) पारधी समाजाच्या /जमातीच्या समस्या व त्यावरील विशेष योजना ,

10) आदिवासक्षेत्रातील दारुबंदी धोरण,

11) आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कामकाजाविषयी कार्यवाही करणे तसेच, माहितीचे संकलन करणे,

12) मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र योजना,

13) नागरी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम,

14) पेसा (PESA) कायदा - ग्रामपंचायती/ ग्रामसभेला थेट निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत,

15) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

कार्यासन

18

नोंदणी शाखा

1) आदिवासी विकास विभागाची नोंदणी शाखा संबंधित सर्व बाबी,

2) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पाठविण्यात येणाऱ्या अनौपचारीक नस्त्यांची नोंद संगणकामार्फत घेवून नोंदी ठेवणे तसेच, संगणकामार्फत विभागात येणारे संदर्भ / प्रकरणे यांची आवक - जावक नोंद करणे / नोंदी ठेवणे,

3) टपाल तिकीटांचा हिशोब - नोंदवही ठेवणे

4) मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आलेल्या संदर्भांची नोंदवही व इतर नोंदवह्या ठेवणे,

5) गोपनीय टपाल व नस्त्या स्विकारणे / निर्गमित करणे व त्यांचे वाटप करणे,

6) माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अन्वये प्राप्त अर्ज ऑनलाईन पाठविणे,

7) कार्यासनांने निर्गमित केलेल्या पत्रांची नोंद घेवून विभागातील संबंधित कार्यासने / मंत्रालयीन विभाग यांना संगणकामार्फत पाठविणे,

8) विभागाची वितरणसूची अद्ययावत ठेवणे,

9) विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची बैठक व्यवस्था/विभागासाठी जागेची मागणी करणे,

10) विभागाचे ग्रंथालय, कार्यालयीन लेखनसामुग्री /साधनसामुग्री साहित्य, फर्निचर पुरविणे,

11) आदिवासी विकास विभागातील संगणकासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, सुटे स्पेअर पार्टस् पुरविणे, खरेदी करणे व त्याची नोंद ठेवणे,

12) भांडार पडताळणी (खुद्द) निरीक्षण अहवालांवर कार्यवाही करणे,

13) आकस्मिक कार्यालयीन खर्चाच्या बाबी,

14) विभागातील निंदणीकृत झालेल्या नस्त्या अभिलेख कक्षेत पाठविणे,

15) झेरॉक्स मशीन चालक, फ्रॅकींग मशीन चालकावर देखरेख ठेवणे,

16) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे,

 

कार्यासन

19

1) आदिवासी विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजना, आदिवासी विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रस्तावाबाबत खर्चाचा अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र याबाबतचा पाठपुरावा त्यासंबधित कार्यासनाकडे करणे,

2) विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना (SCA) याबाबत केद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्या अनुषंगाने केद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठाविणे इत्यादी,

3) आदिम जमातीच्या समस्या व त्यावरील विशेष योजना राबविणे,

4) आदिम जमातींचा विकास व संरक्षणार्थ केंद्रीय अनुदान (PTG) याबाबत केद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करुन घेणे त्या अनुषंगाने केद्र शासनाला आवश्यक ती माहिती पाठविणे, खर्चाचा अहवाल पाठविणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठविणे इत्यादी,

5) अपग्रेडेशन मेरिट लिस्ट,

6) स्वयंसेवी संस्थांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे अनुदानासाठी पाठविणे,

7) विशेष केंद्रीय सहाय्य व 275(1) खालील केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करुन घेणे, झालेल्या निधीचा हिशेब ठेवणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करणे व ते एकत्रित प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविणे इत्यादी बाबी तसेच, या निधीचे नियोजन व केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करणे. (याबाबतचे व्यक्तीगत प्रस्ताव संबंधित विभागाचे काम पाहणा-या कार्यासनाकडून तपासून/छाननी करुन अंतिम केले जातील)

8) केंद्र शासन सहाय्यीत इंग्रजी स्कूल/एकलव्य मॉडेल रेसीडेन्सीएल स्कुल (EMRS) चे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करणे व निधी उपलब्ध करुन घेणे,

9) उपरोक्त बाबींची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

कार्यासन

संगणक कक्ष

1) माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित सर्व बाबी,

2) मराठी भाषा विभागाशी संबंधित सर्व बाबी,

3) माहिती तंत्रज्ञान विषयक बाबी, संगणकीकरण, नवीन संगणक खरेदी व वाटप,

4) आदिवासी विकास विभागाच्या संगणकीकरणाचे प्रस्ताव तयार करणे व तपासणे,

5) आदिवासी विकास विभागाची संगणक वेबसाईट अद्ययावत ठेवणे,

6) संगणक नेटवर्क (Lan) संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग व अन्य विभागांशी समन्वय साधणे,

7) अधिकारी / कर्मचारी यांना संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे,

8) आदिवासी विकास विभागाच्या विशिष्ट कामाचे स्वरुप विचारात घेऊन आवश्यक त्या कामासाठी विषयानुरुप संबंधित कार्यासनाकडून मागणी आल्यास संगणक आज्ञावल्या तयार करुन घेणे व त्याचा वापर वाढविणे,

9) शासकीय कामकाजात संगणकाचा वापर वाढविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे वेळोवेळी घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांच्या विभागात अंमलबजावणी करणे व त्या अनुषंगाने पत्रव्यवहार करणे,

10) ई ऑफीस प्रणालीची आदिवासी विकास विभागात अंमलबजावणी करणे,

11) डेटा बँक/ सर्व प्रकारच्या सांख्यिकीच्या माहितीचे संकलन,

12) विभागात निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय, परिपत्रक व अधिसूचना यांचा सारसंग्रह तयार करणे,

13) आदिवासी विकास विभागातील संगणक दुरुस्ती, देखभाल व यंत्रसामग्रीची नोंद ठेवणे,

14) जडवस्तुसंग्रहात ( संगणक व प्रिंटर ) यांच्या नोंदी घेणे.