परिपत्रके , सूचना आणि न्यायालयीन आदेश कायदा , नियम आणि सूचना