सूचना आणि न्यायालयीन आदेश


क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) Nos.20210-20224/2017 सूचना आणि न्यायालयीन आदेश 18/08/2017 0.06 PDF
2 ५% मुक्त निधी योजनेकरिता राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीतील गावे/वस्ती यांची नांवे व लोकसंख्या याबाबतची माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत सूचना आणि न्यायालयीन आदेश 20/05/2015 0.18 PDF