शासन निर्णय


क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना पुनर्विनियोजन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे व सुधारित कार्यपध्दती दि.5.12.2011 शासन निर्णय 05/12/2011 0.27 PDF
2 आदिवासी उपयोजना जिल्हा वार्षिक योजना निधी अर्थसंकल्पीत करणे, वितरीत करणे व या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतची सुधारित कार्यपध्दती. दि.16.12.2009 शासन निर्णय 16/12/2009 0.42 PDF
3 आदिवासी उपयोजनेंतर्गत क्षेत्र विकास/मुलभूत सुविधांच्या योजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. दि.9.1.2007 शासन निर्णय 09/01/2007 0.14 PDF
4 आदिवासी उपयोजनेंतर्गत क्षेत्र विकास/मुलभूत सुविधांच्या योजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. दि.10.11.2005 शासन निर्णय 10/11/2005 0.17 PDF
5 आदिवासी उपयोजनेंतर्गत क्षेत्र विकास/मुलभूत सुविधांच्या योजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. दि.26.7.2004 शासन निर्णय 26/07/2004 0.44 PDF
6 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तयार करण्यासाठी जिल्हा आदिवासी उपयोजना नियोजन समिती गठीत करणेबाबत. दि.19.6.1999 शासन निर्णय 19/06/1999 0.26 PDF
7 आदिवासी उपयोजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत धोरणात्मक बदल शासन निर्णय 21/09/1992 0.37 PDF
8 आदिवासी ग्राम समूह लघु सुधारित क्षेत्र शासन निर्णय 30/04/1990 6.25 PDF
9 आदिवासी उपायोजना क्षेत्र शासन निर्णय 09/03/1990 0.69 PDF