महत्त्वाचे शासन निर्णय


क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 शबरी आदिवासी घरकुल योजना 02.06.2023 उद्दिष्ट महत्त्वाचे शासन निर्णय 12/06/2023 0.12 PDF
2 आदिवासी भागामध्ये सांस्कृतिक संकुल बांधणे. दि. 16एप्रिल 2016 महत्त्वाचे शासन निर्णय 12/06/2023 0.13 PDF
3 भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना05.08.2016 टप्पा 2 महत्त्वाचे शासन निर्णय 12/06/2023 0.15 PDF
4 आदिवासी भागामध्ये सांस्कृतिक संकुल मंजुरीबाबत. महत्त्वाचे शासन निर्णय 12/06/2023 1.24 PDF
5 भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना 18.11.2015 महत्त्वाचे शासन निर्णय 12/06/2023 0.47 PDF
6 आदिवासी भागामध्ये सांस्कृतिक संकुल बांधणे. दि. 13 मार्च 2012 महत्त्वाचे शासन निर्णय 12/06/2023 0.11 PDF
7 बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करणेबाबत.दि. 14 जुलै 2016 महत्त्वाचे शासन निर्णय 12/06/2023 1.97 PDF
8 आदिवासी भागामध्ये सांस्कृतिक संकुल बांधणे दि.15 मे 2004 महत्त्वाचे शासन निर्णय 12/06/2023 0.41 PDF
9 जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना पुनर्विनियोजन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे व सुधारित कार्यपध्दती दि.5.12.2011 महत्त्वाचे शासन निर्णय 05/12/2011 0.27 PDF
10 आदिवासी उपयोजना जिल्हा वार्षिक योजना निधी अर्थसंकल्पीत करणे, वितरीत करणे व या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतची सुधारित कार्यपध्दती. दि.16.12.2009 महत्त्वाचे शासन निर्णय 16/12/2009 0.42 PDF
12