अनुसूचित जमातींची यादी


क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जमातींची यादी 08/01/2003 2.11 PDF
2 अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (सुधारणा) कायदा, 2002 ( सन 2003 चा 10) अनुसूचित जमातींची यादी 07/01/2003 3.08 PDF
3 अधिसूचना दिनांक 27.07.1977 अनुसूचित जमातींची यादी 27/07/1977 0.04 PDF
4 शुध्दीपत्रक - अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (सुधारणा) कायदा, 1976 (सन 1976 चा 108) अनुसूचित जमातींची यादी 03/02/1977 0.35 PDF
5 अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (सुधारणा) कायदा, 1976 (सन 1976 चा 108) (इंग्रजी) अनुसूचित जमातींची यादी 18/09/1976 2.11 PDF
6 अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (फेरबदल) आदेश, 1956 अनुसूचित जमातींची यादी 29/10/1956 1.12 PDF
7 अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (सुधारणा) कायदा, 1956 अनुसूचित जमातींची यादी 25/09/1956 1.34 PDF
8 संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, 1950 अनुसूचित जमातींची यादी 06/09/1950 0.19 PDF