अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल


क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 Administration Report 2010-2011 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 1.08 PDF
2 Administration Report 2018-2019 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 3.84 PDF
3 Administration Report 2014-2015 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 1.29 PDF
4 Administration Report 2009-2010 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 1.14 PDF
5 Administration Report 2015-2016 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 1.17 PDF
6 Administration Report 2011-2012 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 1.06 PDF
7 Administration Report 2016-2017 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 1.40 PDF
8 Administration Report 2012-2013 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 1.27 PDF
9 Administration Report 2013-2014 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 1.31 PDF
10 Administration Report 2017-2018 अनुसूचित क्षेत्राचे वार्षिक प्रशासकिय अहवाल 29/08/2022 1.80 PDF
12