क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 दरपत्रक- परदेशी शिष्यवृत्ती संगणक प्रणाली विकसित करणे इतर 15/02/2024 1.85 PDF
2 आश्रमशाळा महा-निरिक्षण कार्यप्रणाली विकसित करणेबाबत इतर 15/02/2024 0.36 PDF
3 आदिवासी विकास विभागांतर्गत क्वेस्ट कार्यालयाकरीता १० लॅपटॉप खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत इतर 19/01/2024 1.99 PDF
4 आदिवासी विकास विभागांतर्गत क्वेस्ट कार्यालयाकरिता १० लॅपटॉप खरेदीसाठी दारपत्रके मागविणेबाबत. इतर 08/01/2024 2.42 PDF
5 आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) करिता 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी वाहनचालक पुरविण्यासाठी कोटेशन पाठविण्याबाबत इतर 24/11/2023 1.36 PDF
6 वाहन खरेदी करण्यासाठी अंतीम कोटेशन (प्रोफ़ार्मा इनव्हाईस) पाठविण्याबाबत इतर 22/09/2023 2.45 PDF
7 आदिवासी विकास विभाग खुदद कार्यालयास झेरॉक्स मशीन भाडेतत्वावर घेण्यासाठी पुरवठादाराकडुन दरपत्रके मागविणेबाबत इतर 19/05/2023 0.17 PDF
8 Notice Inviting quotations for purchase of Poly Studio USB Video bar (1 device) of Poly Company for Video Conferencing in ACS Office, Tribal Development Development, Mantralaya, Mumbai. इतर 27/04/2023 0.31 PDF
9 दरपत्रक सूचना - ई-ऑफीस अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागात 22 स्कॅनर्स (High Speed) खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. इतर 24/04/2023 0.14 PDF
10 निविदेची सुचना - आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक डिजिटल सेवापुस्तक करणेबाबत इतर 13/04/2023 1.15 PDF
12