शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके या योजनेंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष 2401 A557) तसेच राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष 2401 A566) निधी वितरीत करणेबाबत. 201812111702470824 13-12-2018 GR
2 केंद्र शासनाकडून सन 2017-18 व सन 2018-19 करिता आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर बांधकामाचे अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 201812111253271724 11-12-2018 GR
3 आदिवासी विकास सेवेतील गट-ब मधील सहायक प्रकल्प अधिकारी / संशोधन अधिकारी व तत्सम (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 01.01.2017 व दि. 01.01.2018 ची अंतिम जेष्ठतायादी. 201812111556378224 11-12-2018 GR
4 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन 2018-19 करीता प्राप्त तरतूदींचे वितरण.... लेखाशिर्ष (2225 2282) 201812111702306024 11-12-2018 GR
5 शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील जड वस्तुंच्या निर्लेखनाबाबत मार्गदर्शक सुचना. 201812071547170824 07-12-2018 GR
6 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजना राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाकरीता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2018-19 करीता केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा वितरीत करणेबाबत. (लेखाशिर्ष 2210 F747 केंद्र हिस्सा) (लेखाशिर्ष 2210 F863 राज्य हिस्सा) 201812041701548124 05-12-2018 GR
7 आदिवासी उपयोजनांतर्गत शालेय शिक्षण या उपशिर्षाखाली सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष (2202 1901) , (2202 1948) व (2202 एच 973) (राज्य स्तरीय योजना ) खाली उर्वरित निधी वितरीत करण्याबाबत. 201812041022211624 04-12-2018 GR
8 एकलव्य निवासी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी/मानधन निश्चित करणेबाबत. 201812041146037124 03-12-2018 GR
9 आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदे भरण्यासाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत .. 201812031146393724 01-12-2018 GR
10 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पिय तसेच केंद्रीय योजनांतर्गत रस्ते व इमारतींची मूळ आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामांचे BEAMS संगणकीकृत प्रणालीव्दारे संनियत्रण करणेबाबत 201811291657094924 29-11-2018 GR