शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयात कार्यरत असणाऱ्या गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या एकत्रित करुन सुधारीत करणेबाबत. (शुद्धीपत्र) 202001201123404024 20-01-2020 GR
2 केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - गळीतधान्य व तेलताड पिकांकरिता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी वितरीत करणेबाबत. (गळीतधान्य व तेलताड पिके) (लेखाशिर्ष 2401 A557). 202001171235536924 18-01-2020 GR
3 आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर Providing assistance for vegetable sell mobile van and temporary shelter या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 202001181259128124 18-01-2020 GR
4 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरिता समग्र शिक्षा अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता निधी उपलब्ध करण्याबाबत. केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (2202आय 648) व राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (2202 आय 657). 202001151236174524 15-01-2020 GR
5 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील उर्वरीत निधी वितरण..(लेखाशीर्ष 2225 एफ 094) 202001071731332124 14-01-2020 GR
6 आदिम जमाती विकास योजने अंतर्गत DharaMitra- Developing livilihood oppurtunities of Kolam community through improved practices of backyard poultry and goat rearing या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 202001101515063124 10-01-2020 GR
7 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत दाखल केलेल्या धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवासक्षेत्रातील वनहक्क दाव्यांचा निपटारा करण्याबाबत. 202001101523493724 10-01-2020 GR
8 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील 80 टक्के मर्यादेत उर्वरीत निधी वितरणाबाबत.. (लेखाशीर्ष 2251 0211) (अनिवार्य) 202001071729554524 09-01-2020 GR
9 श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजनेकरीता 100 टक्के मर्यादेत उर्वरीत निधी वितरण 2019-20- (2235 C172) 202001071730099424 09-01-2020 GR
10 केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) कार्यक्रमांतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त केंद्रीय निधी वितरीत करण्याबाबत. ( 2215 9862 ) 202001031049350124 09-01-2020 GR