शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत अनुदान अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना मंजूरी प्रदान करणेबाबत. 201804211736020624 21-04-2018 GR
2 सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गतचा निधी जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्यामार्फत संबंधित विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा करण्याकरिता सदर योजना ग्राम विकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत. 201804181710154724 18-04-2018 GR
3 आदिम जमाती संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत . 201804131536035724 13-04-2018 GR
4 भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेमध्ये माडा व मिनी माडा क्षेत्रातील ५० टक्के पेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या अंगणवाड्यांचा समावेश करण्यास मान्यता देणेबाबत... 201804131507088024 13-04-2018 GR
5 राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांचे मा.अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य यांना आयोगाच्या पुर्ण कालावधीकरीता महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान राज्य अतिथीचा दर्जा देण्याबाबत. 201804121655240024 12-04-2018 GR
6 विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत मंजूर Setting of 150 scholarship cells या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 201804111234570424 11-04-2018 GR
7 जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2018-19 अंतर्गत भारतरत्न डॉ. ऐ.पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेकरीता निधी वितरण. 201804111315158124 11-04-2018 GR
8 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 2202- सर्वसाधारण शिक्षण या उपशिर्षाखाली सन 2018-19 करीता लेखाशिर्ष 2202 1901 , 2202 1948 व 2202 एच 973 (राज्य स्तरीय योजना ) खाली निधी वितरीत करण्याबाबत. 201803311653220624 09-04-2018 GR
9 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन 2018-19 करीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 70 टक्के मर्यादेत महसुली/ भांडवली/कर्जे खर्चाकरीता जिल्हानिहाय निधी वितरणाबाबत. 201803311653307424 07-04-2018 GR
10 महाराष्ट्र आदिवासी विकास सेवा गट- अ मधील सहायक आयुक्त / वरिष्ठ संशोधन अधिकारी /प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-2) संवर्गातील बदलीबाबत .. 201804071515067624 07-04-2018 GR