शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-इतर उपक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र तसेच राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याबाबत. ((लेखाशिर्ष 4402 2692 कें. हि.)आणि (लेखाशिर्ष 4402 2707 रा.हि.)) 201801201526142024 20-01-2018 GR
2 केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके या योजनेंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त हप्ता (लेखाशिर्ष 2401 A557) तसेच समरुप राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष 2401 A566) निधी वितरीत करणेबाबत. 201801201525455624 20-01-2018 GR
3 महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळास खरेदी अनुदान मंजुर करण्याबाबत. 201801201518586524 19-01-2018 GR
4 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या वेगवेगळया केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून वितरीत करणेबाबत. 201801191732406524 19-01-2018 GR
5 लेखाशिर्ष 3054 2722 अंतर्गत रस्ते व पुलांच्या बांधकामाची कामे रद्द करण्याबाबत 201801191303121624 19-01-2018 GR
6 श्री.शुक्राचार्य गोकुळ दुधाळ, परिविक्षाधिन प्रकल्प अधिकारी यांच्या सेवा समाप्त करण्याबाबत. 201801181459558824 18-01-2018 GR
7 आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील 8937 अस्थायी पदांना दिनांक 01 जानेवारी, 2018 ते दि.28 फेब्रुवारी, 2018 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201801181657164424 18-01-2018 GR
8 आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या कार्यालयातील व 8 अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील एकूण 288 अस्थायी पदांना दिनांक 01 जानेवारी, 2018 ते 28 फेब्रुवारी, 2018 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत.... 201801181700569324 18-01-2018 GR
9 आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत.. 201801181717165324 18-01-2018 GR
10 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या वेगवेगळया केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून वितरीत करणेबाबत. 201801081430288924 17-01-2018 GR