शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरिता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा विस्तार करणे या योजनेखाली निधी वितरीत करण्याबाबत. (लेखाशिर्ष 2230 6074) 201903181201338924 25-03-2019 GR
2 अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणा-या भारतीय प्रशासकीय सेवा तसेच राज्य प्रशासकिय सेवा स्पर्धा पूर्व परिक्षांसाठी प्रशिक्षण देणेबाबत. 201903251525322724 25-03-2019 GR
3 केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या राष्ट्रीय कुष्ठरोग निमूर्लन कार्यक्रमाकरिता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (TCS) प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा निधी वितरीत करणेबाबत... (2210 F783) 201903251103180824 25-03-2019 GR
4 केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - या योजनेंतर्गत वाणिज्यिक पिके, कापूस या पिकाकरिता निधी वितरीत करणेबाबत. (लेखाशिर्ष 2401 अे575) (केंद्र हिस्सा) व (लेखाशिर्ष 2401 अे584) (राज्य हिस्सा) 201903181201234224 22-03-2019 GR
5 केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके या योजनेंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष 2401 A557 ) तसेच राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष 2401 A566) निधी वितरीत करणेबाबत. 201903181201260424 22-03-2019 GR
6 सन 2018-19 करीता विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत प्राप्त निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 201903201342579124 20-03-2019 GR
7 कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी इ. जमातीच्या लोकांना अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र वैधता प्राप्त करताना येत असलेलया अडचणींचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत- 201903201541396924 20-03-2019 GR
8 आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत.. 201903191509526124 19-03-2019 GR
9 महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेकरिता सन 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये निधीवितरण करणेबाबत.... लेखाशिर्ष (2210 G289) 201903161242165424 18-03-2019 GR
10 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरीता पाटबंधारे प्रकल्पास निधी वितरण करणेबाबत 201903161242065424 18-03-2019 GR