शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र तसेच राज्य हिस्सा निधी वितरीत करणेबाबत. ( लेखाशिर्ष 2401A459 (केंद्र हिस्सा) व 2401A441 (राज्य हिस्सा) ) 201808041704394324 07-08-2018 GR
2 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरीता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (TCS) प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा निधी वितरीत करणेबाबत. (2210 F738). 201808041529432824 04-08-2018 GR
3 औरंगाबाद महसूली विभागात नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन अनुसूचित जमातीची बोगस जात प्रमाणपत्रे, पडताळणी समितीचे बनावट वैधता प्रमाणपत्रे प्राप्त करणे इ. ची सखोल तपासणी करण्यासाठी गठीत केलेल्या विशेष तपासणी समितीस मुदतवाढ करण्याबाबत- 201808021238544824 31-07-2018 GR
4 केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियान करीता सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील केंद्र शासनाकडून पुनर्जिवित करुन दिलेला निधी वितरीत करणेबाबत.. केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (2401 ए842) आणि राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (2401 ए851) 201807251648443624 26-07-2018 GR
5 केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील केंद्र शासनाकडून पुनर्जिवित करुन दिलेला निधी वितरीत करणेबाबत. (लेखाशिर्ष 2401 A459 (केंद्र हिस्सा) व 2401 A441 (राज्य हिस्सा)) 201807251648335124 26-07-2018 GR
6 आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी रुग्णवाहिका व आयुष डॉक्टरांची सुविधा पुरविण्याच्या प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 201807261242113124 25-07-2018 GR
7 केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान अंतर्गत लघु अभियान-1 ( तेलबिया) व लघु अभियान-3 (वृक्षजन्य तेलबिया) या योजनांकरिता सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील केंद्र शासनाकडून पुनर्जिवित करुन दिलेला निधी वितरीत करणेबाबत. (लेखाशिर्ष 2401 A486 व 2401 A501) 201807251648159224 25-07-2018 GR
8 आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित व शासकीय प्राथमिक आश्रमशाळेतील बी.एड. शिक्षकांना प्रशिक्षित समजण्याबाबत. 201807231623309124 23-07-2018 GR
9 आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील योजनांचा/कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) समित्यांवर अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 201807101310204324 10-07-2018 GR
10 केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र तसेच राज्य हिस्सा निधी वितरीत करणेबाबत. ( लेखाशिर्ष 2401A459 (केंद्र हिस्सा) व 2401A441 (राज्य हिस्सा) ) 201807071214243024 07-07-2018 GR