शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 सन 2018-19 करिता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत ३ centralized Kitchens for Ashram Schools या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत 201810191156207724 19-10-2018 GR
2 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान या योजनेसाठी सन 2018-19 करीता निधी वितरीत करण्याबाबत- केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (2202 आय 441) व राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (2202 आय452). 201810111752059724 12-10-2018 GR
3 केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान या योजनांकरिता निधी वितरीत व खर्च करण्यास परवानगी देणेबाबत.... (लेखाशिर्ष 2401 A637 ) 201810111751509624 12-10-2018 GR
4 सन 2018-19 करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत मंजूर The Karadi Path- English Teaching Program- Scale up या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 201810111550309924 11-10-2018 GR
5 आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन 2018-19 या वर्षाकरीता पेसा ग्रामपंचायतींकरीताच्या अबंध निधीचे वितरण... 201810091700356624 10-10-2018 GR
6 सन 2018-19 करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत मंजूर Gamified Learning Labs In Eklavya Schools (Training support and tablets for students; content under CSR) या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 201810101505517924 10-10-2018 GR
7 आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना लागू करण्याबाबत. 201810111128358524 10-10-2018 GR
8 शासकीय आश्रमशाळांमध्ये क्रिडा शिक्षक किंवा क्रिडा मार्गदर्शक हे पद कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत. 201810111539303824 10-10-2018 GR
9 महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेकरिता सन 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत.... ( लेखाशिर्ष - 2210 G289 ) 201810091448266124 09-10-2018 GR
10 गोंडवना विद्यापीठाची स्थापना व विकास या योजनेसाठी आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत निधी वितरीत करणेबाबत (लेखाशिर्ष 2202 एच 661 ) 201810061828544624 08-10-2018 GR