शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महात्मा फुले जन आरोग्य योजने करीता 2020-21 या आर्थिक वर्षा मध्ये निधी वितरण लेखाशिर्ष (2210 G289) 202006051828239824 06-07-2020 GR
2 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2020 -21 या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण( कार्यक्रम खर्च -मागासवर्गीय कल्याण- वेतन) 202006051829014924 06-07-2020 GR
3 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन 2020-21 करीता निधी वितरण. (मागणी क्र.टी-9-वेतन) 202007061754482024 06-07-2020 GR
4 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2020-21 या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण( अनिवार्य खर्च - वेतन) 202006051829243624 06-07-2020 GR
5 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत निधी वितरण. (लेखाशीर्ष 2202 1901, 2202 1948 व 2202 एच 973 ) 202007061755001724 06-07-2020 GR
6 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने करिता 2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण (राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 2210 G494) 202006051828431724 06-07-2020 GR
7 आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी करावयाच्या कामाबाबतच्या परिपत्रकास स्थगिती देणे. 202006301552289324 29-06-2020 GR
8 आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी करावयाच्या कामाबाबत. 202006191425493924 19-06-2020 GR
9 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2020-21 करीता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत (लेखाशिर्ष 2 235 सी161, 2 235 सी172) 202006051827326024 18-06-2020 GR
10 एकलव्य निवासी शाळा, एकलव्य मॉडेल डे-बोर्डींग स्कुल व क्रीडा प्राविण्य /उत्कृष्ठता केंद्र यांचे संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करणेबाबत. 202006161149216924 15-06-2020 GR