शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम तयार करणे सन 2020-21 मार्गदर्शक तत्वे व कालबध्द कार्यक्रम... 201911131152371924 11-11-2019 GR
2 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिके, ऊस,कापूस या योजनेचा सन2017-18 2018-19 मधील अखर्चित निधी सन 2019-20 मध्ये वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता. लेखाशिर्ष (2401 अे575), (2401 अे584), (2401 A593 ), (2401 A601). 201911071554256724 08-11-2019 GR
3 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियान या योजनेंतर्गत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरिताचा अखर्चित निधी सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पित निधीतुन वितरीत करणेबाबत. केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष 2401 A842) राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष 2401 A851) 201911071554039624 08-11-2019 GR
4 केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके या योजनेंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता सन 2017-18 व सन 2018-19 या आर्थिक वर्षातील अखर्चित निधी वितरीत करणेबाबत. (लेखाशिर्ष 2401 A557 -केंद्र हिस्सा ) व (लेखाशिर्ष 2401 A566-राज्य हिस्सा) 201911071554149524 08-11-2019 GR
5 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान या योजनेंतर्गत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरिताचा अखर्चित निधी सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पित निधीतुन वितरीत करणेबाबत. केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष 2401 A459) राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष 2401 A441) 201911071554361724 08-11-2019 GR
6 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेकरीता केंद्र हिश्श्याचा सन 2018-19 या आर्थिक वर्षातील अखर्चित निधी सन 2019-20 मध्ये अर्थसंकल्पित तरतूदीतून वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता. (2210 F738). 201911071554472024 08-11-2019 GR
7 दिनांक 26.11.2019 ते दिनांक 14.04.2020 या कालावधीत संविधान जनजागृती मोहीम राबविणेबाबत. 201911041231534324 02-11-2019 GR
8 सन 2016-2017 वर्षाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या ५ टक्के निधी अनुसूचित क्षेत्रातील गडचिरोली जिल्हा परिषदेतर्गंत आरमोरी पंचायत समितीमधील मानापूर ग्रामपंचायतीला वितरीत करण्याबाबत. 201911021508441924 02-11-2019 GR
9 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरिता समग्र शिक्षा अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता निधी उपलब्ध करण्याबाबत. केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (2202आय 648) व राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (2202 आय 657). 201910171102036524 17-10-2019 GR
10 आय सी टी योजनेंतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीत करण्याबाबत.. केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (2202 आय192) व राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (2202 आय209) 201910171102147124 17-10-2019 GR