शासन निर्णय


क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 कोरोना विषाणू साथीच्या परिस्थितीमध्ये भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत महिला लाभार्थी व बालकांना आहार/आहार घटक घरपोच उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 202003311702229224 31-03-2020 GR
2 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी निधी वितरण... (लेखाशिर्ष 2235 सी 172) 202003191219539324 20-03-2020 GR
3 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2019-20 करीता शासकीय आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष (4225 1109) या अंतर्गत निधी वितरण आदेश 202003191220086424 20-03-2020 GR
4 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी निधी वितरण... (लेखाशिर्ष 2235 सी 161) 202003191220021824 20-03-2020 GR
5 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील निधी वितरीत करणेबाबत... (लेखाशिर्ष 2401A744 व 2401 A753) 202003171052480324 20-03-2020 GR
6 आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2019-20 या वर्षात केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिके, कापूस या योजनेकरीता निधी वितरण लेखाशिर्ष (2401 अे575), (2401 अे584), 202003171052401224 19-03-2020 GR
7 सन 2019-20 करीता विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत प्राप्त अतिरिक्त निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 202003181357581924 18-03-2020 GR
8 सन 2019-20 करीता आदिम जमाती विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत प्राप्त निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत 202003181354088424 18-03-2020 GR
9 केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) करिता निधी वितरणास व खर्च करण्यास मान्यता देणेबाबत. (लेखाशिर्ष 2505 2992) 202003171052258824 18-03-2020 GR
10 महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेसाठी अनुसुचित जमातींना अर्थसहाय्य या योजनेसाठी आदिवासी घटक योजनेंतर्गत सन 2016-17 व 2017-18 या आर्थिक वर्षाचा प्रलंबित राज्य हिस्सा निधी सन 2019-20 मध्ये वितरीत करण्याबाबत. ( राज्य हिस्सा - 2501 ए057) 202003171052330924 18-03-2020 GR